ظروف نشاء

سینی نشا

سینی نشا 420 حفره

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سینی نشا

سینی نشا 216 حفره

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سینی نشا

سینی نشا 200 حفره

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سینی نشا

سینی نشا 170 حفره ی بلند

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سینی نشا

سینی نشا 170 حفره

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سینی نشا

سینی نشا 162 حفره

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سینی نشا

سینی نشا 128 حفره یونولیتی

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سینی نشا

سینی نشا 128 حفره

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سینی نشا

سینی نشا 112 حفره

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سینی نشا

سینی نشا 105 حفره

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سینی نشا

سینی نشا 98 حفره

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سینی نشا

سینی نشا 91 حفره

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سینی نشا

سینی نشا 84 حفره

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سینی نشا

سینی نشا 72 حفره لبه دار

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سینی نشا

سینی نشا 72 حفره

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سینی نشا

سینی نشا 50 حفره

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سینی نشا

سینی نشا 28حفره

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سینی نشا

سینی نشا 15 حفره

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
تلفن :
40-43 75 43 65 21 98+

98 29 336 919 98+
ایمیل :
 info@kayersanat.com
 sales@kayersanat.com
آدرس :
Kayer Sanat Pishgam
No 106,2nd East Str.,Farvardin Blvd.
SafaDasht Ind.City, SafaDasht Shahriar, Iran